انسان هایی که در زیر آب استخر گرفتار شده اند و راهی برای خروج ندارند...!در واقع این استخر توسط شخصی به نام Leandro Erlich در ژاپن و نیویورک طراحی شده و شامل یک اتاقط با سقف شیشه ای در درون استخر است که بر روی آن به اندازه حدود یک متر آب ریخته می شود.

بدون شرح: